ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. BEVEZETÉS 

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek és rendelkezések az

JackpotX.eu s.r.o

Székhely: 01001 Žilina, Makovického 6, Slovensko

IČO: 36620984

Web: www.JackpotX.eu.

Email: jackpotx.eu@gmail.com

Tel.: +421-940331877

Képviseli: Norbert Nagy

mint szolgáltató (a továbbiakban: JackpotX.eu) a www.jackpotx.eu weboldalon elérhető online statisztikai elemzési szolgáltatásaira terjednek ki.

1.2. Jelen ÁSZF célja, hogy összefoglalóan rögzítse a www.jackpotx.eu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatának és a JackpotX.eu által nyújtott online statisztikai elemzési szolgáltatások igénybevételének feltételeit, továbbá a JackpotX.eu, valamint a felhasználók jogait és kötelezettségeit.

1.3. Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed tehát a Weboldalon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető online statisztikai szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások vagy külön-külön Szolgáltatás) igénybevételére, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételekre.

1.4. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalt látogató és a JackpotX.eu által nyújtott bármely Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra (a továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók). A Felhasználók a Weboldalon történő regisztráció során kötelesek elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit és kötelezettséget vállalni az ÁSZF betartására.

1.5. Jelen ÁSZF időbeli hatálya kiterjed az ÁSZF elfogadásától, a Szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetői Szerződés megszűnéséig, illetve a regisztráció törlésééig.

                 2. FOGALMAK

2.1. A jelen ÁSZF-ben használt kifejezések az alábbi jelentéssel rendelkeznek:

Adatkezelési Tájékoztató”: a Szolgáltató Weboldalon elérhető adatkezelési tájékoztatóját jelenti;

ÁSZF”: a jelen általános szerződési feltételeket jelenti;

JackpotX.eu”: a Bevezetésben meghatározott jogi személyt jelenti, aki a Weboldal üzemeltetője és a szolgáltató;

Előfizetői Szolgáltatáscsomagok”: a JackpotX.eu által kínált és a Felhasználók, valamint az Ügyfelek által választható szolgáltatáscsomagokat jelenti, azzal, hogy az egyes szolgáltatáscsomag egymástól csak időtartamban tér el, érdemi tartalomban viszont;

Előfizetői Díj”: az Előfizetői Szolgáltatáscsomag ellenértékeként fizetendő díjat jelenti;

Előfizetői Szerződés”: a JackpotX.eu és az Ügyfél között az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tárgyában létrejött előfizetői szerződést jelenti, amely nem fizikai formában, hanem tartalmilag, a honlapon történő regisztráció során megadott adatok és ennek során tett nyilatkozatok, az ÁSZF, valamint a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan elérhető valamennyi további tájékoztató és feltétel elfogadása útján jön létre;

Fiók”: a Felhasználók által a Weboldalon történő regisztrációval létrehozott felhasználói fiókot jelenti;

Fiók Tulajdonos”: az adott Ügyfél vonatkozásában az Ügyfelet a Weboldalon regisztráló Felhasználót jelenti, azzal, hogy a Fiók Tulajdonos személye a későbbiek során változhat, de egy Ügyfélnek egy időpontban kizárólag egy Fiók Tulajdonosa lehet;

Felhasználó vagy Felhasználók”: azt a Weboldalon regisztrált Felhasználót jelenti, aki a Weboldalon keresztül a Szolgáltatásokat használja.

Felhasználói Jogosultság”: az egyes Felhasználókat a Szolgáltatások igénybevétele során megillető jogosultságokat jelenti;

Ptk.” a 2013. évi V. törvényt jelenti;

Regisztráció”: a Felhasználók Weboldalon történő regisztrációját jelenti;

Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”: a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott egyes online statisztikai elemzési összességét jelenti;

Ügyfél”: azt a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, egyéb jogi személyt, illetve egyéni vállalkozót jelenti, aki a Fiók Tulajdonos általi Regisztrációt követően a Szolgáltatásokat igénybe veszi.

Weboldal”: a www.JackpotX.eu weboldalt jelenti.

                3. REGISZTRÁCIÓ ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

                   3.1. Regisztráció

Az előfizetett Szolgáltatásoknak a Weboldalon keresztül történő igénybevételéhez valamennyi Felhasználó részéről Regisztráció szükséges. A sikeres Regisztrációhoz és a Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak saját valós e-mail címmel és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie.

A Regisztráció során a Felhasználó által a JackpotX.eu rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért és valódiságáért az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

A Regisztráció során megadott e-mail címre a JackpotX.eu a regisztrációt követően elküld egy automatikus üzenetet, melyben a Felhasználó a „Fiók aktiválása” gombra való kattintással véglegesítheti a regisztrációját. A Regisztráció az aktiválással válik véglegessé.

A Regisztráció során a Felhasználó a vonatkozó check-box kipipálásával nyilatkozni köteles jelen ÁSZF, valamint a JackpotX.eu Adatkezelési Tájékoztatójának az elfogadásáról, továbbá az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés hozzájárulás megadásáról. A Regisztráció során a Felhasználó feliratkozhat a JackpotX.eu hírlevél szolgáltatására, amely nem kötelező a regisztráció szempontjából.

                   3.2. Regisztráció törlése

A JackpotX.eu jogosult és köteles azoknak a Felhasználóknak a Regisztrációját törölni, akikről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy nincs érvényes előfizetésük. A JackpotX.eu nem köteles a Regisztráció fenti esetekben történő törléséről előzetes tájékoztatást küldeni az érintett Felhasználó részére, továbbá nem felelős a Regisztráció törlésének elmaradásáért. A jogosulatlan regisztrációról az Felhasználó e-mailben kap értesítést, amelynek megküldésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a regisztrációra való jogosultságát hitelt érdemlően igazolni. Ha a Felhasználó a jogosultságát határidőben és hitelt érdemlően igazolja, úgy a Regisztráció visszaállításra kerül, ellenkező esetben végérvényesen törlésre kerül a JackpotX.eu rendszeréből.

                   3.3. Szolgáltatások igénybevételének összesített feltételei

A Szolgáltatások a Felhasználó általi használatának, illetve az Ügyfél általi igénybevételének feltétele, hogy:

a) a Felhasználó regisztráljon a Weboldalon;

b) a Felhasználó elfogadja jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és hozzájáruljon az adatkezeléshez;

c) a Felhasználó és az Ügyfél biztosítsa a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 7.6. pont szerinti technikai feltételeket.

A fenti felsorolásban szereplő feltételek bármelyike hiányában a Szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen vehetők igénybe.

A JackpotX.eu díjköteles Előfizetői Szolgáltatáscsomagjai igénybevételének feltételei, hogy a Felhasználó a megrendelt Előfizetői díj összegét megfizesse a JackpotX.eu részére és ezáltal az Előfizetői Szerződés létrejöjjön az Ügyfél és a JackpotX.eu között.

                   3.4. Kipróbálási időszak

A Szolgáltatások – JackpotX.eu által egyoldalúan meghatározott – egy része Előfizetői Szerződés létrejötte nélkül is igénybe vehető, de minden menüpont kipróbálására nincs lehetőség. A kipróbálás helyett viszont ingyenesen elérhető bemutatók vannak.

                   3.5. Szolgáltatások igénybevétele a Felhasználói Jogosultságtól függően

A Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevétele függ továbbá az adott Felhasználót megillető Felhasználói Jogosultságtól. A Fiók Tulajdonos valamennyi, az adott Ügyfelet az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag alapján megillető vagy a JackpotX.eu által ingyenesen nyújtott Szolgáltatás igénybevételére jogosult.

                   4. ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS ELŐFIZETŐI DÍJAK

                   4.1. Előfizetői Díj

Az Ügyfél az Előfizetői Szerződés megkötésekor jogosult kiválasztani az általa igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot. A JackpotX.eu által biztosított többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata és díjszabása csak időtartaman eltérő egymástól. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmát, az azokban foglalt Szolgáltatásokat a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé.

                   4.2. Előfizetői Szolgáltatáscsomagok

Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok Díját a JackpotX.eu a Weboldalon teszi közzé.

A JackpotX.eu fenntartja magának a jogot az Előfizetői Díjak egyoldalú módosítására, amelyet a Weboldalon tesz közzé legalább 1 (egy) hónappal megelőzően és erről a díj módosítással érintett Előfizetői Szerződéssel rendelkező Ügyfelek számára külön értesítést is küld.

Az Előfizetői Díjak módosítása nem érinti a díjváltozás előtt már megfizetett Szolgáltatásokat, az Előfizetői Díjak módosítása kizárólag a díjváltozást követően esedékessé váló Előfizetői Díjakra vonatkozik.

                   4.3. Előfizetői Díj megfizetése

Az Előfizetői Díj Ügyfél általi megfizetése az adott Előfizetői Időszakban előre esedékes. A Felhasználóknak az Előfizető Szolgáltatáscsomagok megrendelésekor lehetőségük van kiválasztani, hogy az Előfizetői Díjakat havi, három hónapos vagy féléves bontásban kívánják megfizetni.

Az Előfizetői Díjak megfizetésének módja tekintetében az Ügyfelek az alábbi megoldások közül választhatnak.

a) Online bankkártyás fizetés (ismétlődő bankkártyás fizetés)

Amennyiben a Felhasználó az online bankkártyás fizetést választja, úgy az Előfizető Díjat a SimplePay (OTP Mobil Kft., Cg. 01-09-174466, székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) pénzügyi szolgáltató rendszerén keresztül tudja teljesíteni. A SimplePay rendszerén keresztüli megfizetés akként történik, hogy a SimplePay rendszere a megadott bankkártya adatok segítségével az esedékes Előfizetői Díjakat levonja a bankszámláról, majd az összeget továbbítja a JackpotX.eu részére. A levonás havonta, vagy negyedévenként vagy pedig félévente esedékes.

A SimplePay tájékoztatása az online bankkártyás fizetési rendszerről:

Az ismétlődő bankkártyás fizetés egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül.

Az ismétlődő fizetés igénybevételéhez és jelen ÁSZF elfogadásával a felhasználó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a JackpotX.eu rendszerében kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártya adatok újbóli megadása és a Felhasználó tranzakciónként hozzájárulása nélkül a JackpotX.eu által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártya adatokhoz sem a JackpotX.eu, sem pedig a SimplePay nem fér hozzá.

A JackpotX.eu által esetlegesen tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a JackpotX.eu felel, a JackpotX.eu fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen ÁSZF elfogadásával kijelentem, hogy jelen tájékoztatót elolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Tudomásul veszem, hogy a JackpotX.eu, mint adatkezelő által a www.JackpotX.eu.hu Weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. A JackpotX.eu által továbbított adatok köre az alábbi: név, országkód, ország, város, irányítószám, cím, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff/

SimplePay Általános Felhasználó Feltételei szintén az alábbi linken érhetőek el: http://simplepay.hu/vasarlo-aff/

Az Előfizetői Díj megfizetése után az Előfizetői Díjról a JackpotX.eu rendszeren belül elektronikus számlát állít ki, amelyet JackpotX.eu a számla kiállításának napján az Ügyfél regisztrált e-mail címére megküld. A számla kiállításáról és megküldéséről a Felhasználó értesítést kap. A JackpotX.eu által kiállított számlának a Felhasználó, illetőleg az Ügyfél részére történő megküldése a számla Ügyfél általi kézhezvételének minősül.

                   4.4. Előfizetői Díj késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei

Ha az Ügyfél az Előfizetői Díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a JackpotX.eu jogosult a Szolgáltatások igénybevételét korlátozni vagy felfüggeszteni mindaddig, amíg az Előfizetői Díj megfizetésre nem kerül.

                   5. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MÓDOSÍTÁSA

5.1. Ugyanazon Ügyfél kizárólag egy Előfizetői Szerződés megkötésére jogosult.

5.2. Az Előfizetői Szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak. Az Előfizetői Szerződés online módon jön létre és kerül elfogadásra, azaz nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.

5.3. A JackpotX.eu a mindenkor igénybe vehető Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat és az aktuális Előfizetői Díjakat a Weboldalon teszi elérhetővé. Ezek az adatok a szerződéskötést megelőzően is bárki számára elérhető, nyilvános adatok.

5.4. Az Előfizetői Szerződés létrejöttét követően és annak teljes időtartama alatt, valamint az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig az Ügyfelek és a Felhasználók számára az ÁSZF letölthető, valamint nyomtatható formában is rendelkezésre áll. Az Ügyfél kijelenti, hogy ezzel a Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett és az Ügyfél számára hozzáférhetővé, tartós adathordozón rendelkezésre bocsátotta az Előfizetői Szerződés összes adatát a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

5.5. Az Előfizetői Szerződés hatálya alatt az Ügyfél az alábbi egyoldalú szerződésmódosításokat kezdeményezheti:

a) Váltás magasabb szintű (több Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagra.

A JackpotX.eu az Ügyfél által kezdeményezett igény nyilvántartásba vételéről értesíti az Ügyfelet. A nyilvántartásba vétel napjával az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői Szerződés módosításától vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosításával nem módosul a módosítást megelőzően indított Előfizetői Időszak. A csomagváltás előtt érvényes előre számlázott Előfizetési Díj a módosítást követően irányadó Előfizetési Díj összegébe beszámításra, az új Előfizetési Díj pedig a módosítás napjától az Előfizetési Időszak végéig időarányosan kiszámlázásra kerül. Az Előfizetési Díj különbözetének megfizetése a módosítás hatályba lépésének feltétele és a csomagváltásnál igényelt szolgáltatások a hatályba lépés időpontjától válnak elérhetővé.

b) Váltás alacsonyabb szintű (kevesebb Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagra.

A JackpotX.eu az Ügyfél által kezdeményezett igény rögzítésének nyilvántartásba vételéről értesíti az Ügyfelet, és az adott napon az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa rögzített igényt az Előfizetői időszak végéig nem módosíthatja. Az Előfizetői időszak lejártáig, a magasabb Előfizetői Szolgáltatáscsomag vehető igénybe. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői időszak lejártát követő nappal vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosítását követő Előfizetői Időszaktól kezdve az alacsonyabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomag után fizetendő Előfizetői Díj kerül kiszámlázásra.

                   6. SZOLGÁLTATÁSOK, A JackpotX.eu JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. A JackpotX.eu az alábbi Szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé a Weboldalon keresztül, azzal, hogy háromféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata esetén azok tartalma egymástól nem eltérő, a különbség csupán az előfizetett időtartamban van.

A JackpotX.eu jogosult bármely Felhasználó, illetve Ügyfél bármely Szolgáltatáshoz történő hozzáférését felfüggeszteni, ha alappal feltételezi, hogy a Szolgáltatás igénybevételére az adott Felhasználó, illetve Ügyfél által nem jogszerűen kerül sor, ideértve, különösen, a jelen ÁSZF megsértését.

                   6.2. Online fizetési szolgáltatás

A Barion Payment Zrt. (Cg.01-10-048552; székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.) által biztosított Barion elektronikus fizetési rendszerén keresztül az Ügyfelek partnerei kényelmesen, akár azonnal, elektronikusan fizethetik ki a részükre kiküldött számlákat.

A Barion rendszeren keresztül teljesített számlák ellenértéke azonnal az Ügyfél megadott számlára érkezik be.

                   7. ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK

                   7.1. Díjfizetési kötelezettség

Az Ügyfél az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag díjának (Előfizetői Díj) megfizetésére köteles. Késedelmes fizetés esetén a JackpotX.eu a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

                   7.2. Az adatok valódisága

Az Ügyfél és az Ügyfél egyes Felhasználói, ideértve, különösen, a Fiók Tulajdonost, kijelentik és szavatolják, hogy az általuk a Regisztráció és a Szolgáltatások igénybevétele során megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, hitelesek és a megadásukra szabályszerűen került sor. A JackpotX.eu fenntartja a jogot a fentiek ellenőrzésére.

A Felhasználók a Regisztráció során megadott adatokban és információkban bekövetkezett bármilyen változásról kötelesek a JackpotX.eu-t haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a JackpotX.eu-t felelősség nem terheli.

                   7.3. Fiók biztonsága

A Felhasználók felelősek a megadott felhasználónevük és jelszavuk titokban tartásáért, valamint minden olyan tevékenységért, amely ahhoz kapcsolódik. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás használatát követően a Fiókból kijelentkezik és haladéktalanul értesíti a JackpotX.eu-t, amennyiben felhasználóneve vagy jelszava jogosulatlan személy által történő használatáról vagy a Szolgáltatások biztonságos használatának egyéb veszélyeztetéséről szerez tudomást. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy különösen óvatosan kell használnia Fiókját, amennyiben nyilvános vagy megosztott számítógépről jelentkezik be, e tekintetben ügyel arra, hogy jogosulatlan személyek a Fiókhoz ne férjenek hozzá és az automatikus bejelentkezési funkció használatára ne kerüljön sor. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a JackpotX.eu-t felelősség nem terheli.

                   7.4. Jogszerű használat kötelezettsége

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, illetve a JackpotX.eu jogainak sérelme nélkül, és a jelen ÁSZF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatásokat, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy az adott Ügyfél, illetve Felhasználók felelősségre vonása megtörténjen, jogosult továbbá a Szolgáltatások igénybevételét egészben vagy részben korlátozni, illetve az adott Ügyfél vagy Felhasználók Regisztrációját törölni.

Tilos bármilyen olyan eszköz, rendszer, illetve megoldás használata, amely a Szolgáltatások jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett módon történő felhasználását, a Szolgáltatások leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, illetve amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatások rendeltetésszerű használatát, illetve működtetését.

A jogszerű használat kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

                   7.5. JackpotX.eu által biztosított technikai háttér

A JackpotX.eu a Szolgáltatásokat általa biztosított „felhő alapú” erőforrásokon keresztül nyújtja. A JackpotX.eu a szolgáltatásokat évi 99%-os rendelkezésre állással biztosítja. A rendelkezésre állás számításakor nem számít kiesésnek az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az egyes részfunkciók nem megfelelő működésének időtartama.

A JackpotX.eu köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

A JackpotX.eu nem vállal felelősséget a Szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, az Ügyfél vagy harmadik fél által fejlesztett vagy üzemeltetett külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően. A Szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti az Ügyfél vagy harmadik fél által biztosított külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem, ha az adott alkalmazást vagy szolgáltatást a JackpotX.eu biztosítja vagy ajánlotta az Ügyfélnek.

                   7.6. Ügyfél által biztosítandó technikai feltételek

A JackpotX.eu szolgáltatásainak igénybevételéhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell megfelelő hardver és szoftver környezettel, amelyek a következők:

a) Szélessávú internet kapcsolat;

b) Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép, mobil telefon, tablet;

c) Internet böngésző (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge böngészők legfrissebb verziója);

Ha az Ügyfél nem a fent jelzett böngészők valamelyikét használja, akkor az esetlegesen észlelt hibát a JackpotX.eu nem köteles javítani, az esetleges károkért a JackpotX.eu felelősséget nem vállal.

A JackpotX.eu semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltatás kimaradásból (tervezett és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért. A megadott rendelkezésre állás kizárólag a Szolgáltatások rendszerszintű használatára vonatkozik.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a JackpotX.eu szükség esetén a hét bármely napján 22 óra és másnap hajnali 2 óra között előzetes bejelentés nélkül karbantartásokat végezhet, amelynek keretén belül részben vagy egészben nem elérhetőek a Szolgáltatások, vagy azok egy része. Ezen időszakok nem tartoznak a rendelkezésre állási időbe.

                   7.7. Jóhírnév védelme

Az Ügyfél és a Felhasználók kötelesek a JackpotX.eu jóhírnévhez való jogát tiszteletben tartani és megőrizni. A JackpotX.eu jóhírnévhez fűződő jogának a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

7.8. Az ÁSZF elfogadásával minden kedves Felhasználó és Ügyfél, vagy azok rokonai és ismerősei vállalják azt az álláspontot, hogy soha nem perlik be, illetve nem jelentik fel a JackpotX.eu-t azért, mivel külföldi sorsolások statisztikai elemzését is végzi, beleértve azok főnyereményeinek és fogadási határidejüknek közlését, illetve azért sem, hogy a külföldi sorsolások YouTube-os megtekintését elérhetőve teszi a JackpotX.eu weboldalon.

7.9. A JackpotX.eu nemcsak a Szlovákiában és Magyarországon élő emberek tippelésében szeretne támogatást adni, hanem a külföldön élő magyarokat is segíteni akarjuk, mégpedig azáltal, hogy számukra is elérhető az egyedülálló statisztikai elemzésünk a külföldön oly népszerű lottójátékokat illetően is.

7.10. Az ÁSZF elfogadásával a Magyarországon élő regisztrált felhasználóink önkéntesen vállalják azt, hogy kizárólag magyarországi lottójátékokat fognak játszani, illetve csak a magyarországi Tippmixet fogják használni.

                   8. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1. A JackpotX.eu kizárólagos szellemi tulajdonát képezi a Weboldallal kapcsolatban a JackpotX.eu által létrehozott valamennyi szellemi alkotás (szoftver, adatbázis, védjegy, know-how, stb.) és a Weboldalon található valamennyi tartalom, amelyre tekintettel a JackpotX.eu fenntart valamennyi jogot.

8.2. A JackpotX.eu szellemi tulajdonhoz fűződő bármely jogának a megsértése a jelen ÁSZF szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősül.

                   9. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, A FIÓK TÖRLÉSE

Az Előfizetői Szerződés határozott időre jön létre.

Az Előfizetői Szerződést, valamint a Regisztrációt az Ügyfél jogosult a Fiók Tulajdonos útján megszüntetni, akképpen, hogy törli Fiókját a JackpotX.eu rendszeréből, vagy blokkolva lesznek számára az előfizetéses oldalak. A blokkolás feloldását fizetéssel lehet elérni.

Az Előfizetői Szerződést, valamint a Szolgáltatások nyújtását a JackpotX.eu jogosult indokolás nélkül, 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel egyoldalúan megszüntetni (rendes felmondás). A rendes felmondás közlésére a 11. pont rendelkezései megfelelően irányadóak. A Felhasználói Fiók Tulajdonos jogosult a Felhasználói Fiókra vonatkozó előfizetését lemondani, amely esetben az Előfizetői szerződés 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel megszűnik. A felmondással érintett utolsó Felhasználói Időszakra megfizetett Felhasználói Díj ugyanakkor a felmondás esetén sem kerül időarányosan visszatérítésre, amely körülményt az Ügyfél tudomásul vesz.

9.1. Az Előfizetői Szerződés automatikusan megszűnik:

a) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével;

b) a Fiók törlése esetén;

c) Amennyiben a Felhasználó olyan személyes adat törlését kéri, amely a Regisztráció során kötelezően megadandó adat, – amely nélkül a Szolgáltatásoknak vagy azok egy részének jogszerű igénybevétele nem biztosítható vagy azok biztosítása a JackpotX.eu jogos érdekeire tekintettel nem várható el -, a Felhasználó a törlésre irányuló kérelem benyújtásával automatikusan tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni egyes vagy valamennyi Szolgáltatás igénybevételét, illetve jogosult a Felhasználó Regisztrációjának a törlésére.

9.2. Az Előfizetői Szerződés automatikus megszűnése esetén az Ügyfél által a tárgyhónapra már megfizetett Előfizetői Díj összege nem kerül visszatérítésre.

9.3. Az Előfizetői Szerződést mind az Ügyfél, mind a JackpotX.eu jogosult azonnali hatállyal, indokolással ellátott felmondással megszüntetni, amennyiben a másik fél valamely lényeges kötelezettségét súlyos mértékben vagy ismételten megszegi és a szerződésszegő magatartással a másik fél írásbeli felhívására, az abban megjelölt póthatáridőn belül sem hagy fel (rendkívüli felmondás). A rendkívüli felmondás közlésére a 11. pont rendelkezései megfelelően irányadók.

9.4. Az Előfizetői Szerződés megszűnése a JackpotX.eu Ügyféllel szembeni valamennyi követelését lejárttá teszi.

9.5. Az Előfizetői Szerződés megszűnése, valamint a Fiók törlése esetén a JackpotX.eu rendszerében tárolt összes adat, és a teljes Fiók törlésre kerül. Az Előfizetői Szerződés megszűnésével és a Fiók törlésével az Ügyfél többi Felhasználójának, a Munkatársaknak a hozzáférési jogosultsága is megszűnik. Az Előfizetői Szerződés megszűnése és a Fiók törlése esetén hatályban maradnak a Felek azon jogai és kötelezettségei, amelyek a Feleknek az Előfizetői Díj megfizetésével, a szellemi alkotásokkal, a jogvitákkal, titoktartással, vis maiorral, illetve az Értesítésekkel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak.

9.6. Elszámolás az Előfizetői díjakkal:

Az Előfizetői Szerződés megszűnése, a Fiók törlése esetén a havidíjas konstrukcióban már a tárgyhónapra megfizetett Előfizetői Díjak nem kerülnek visszatérítésre, azonban az Ügyfelet az Előfizetői Szerződés megszűnését, a Fiók törlését követő hónaptól nem terheli Díjfizetési kötelezettség, a Díjak nem kerülnek levonásra bankszámlájáról.

Amennyiben az Előfizetői Szerződés az Előfizetési Időszak lejártát megelőzően bármely okból megszűnik, úgy a JackpotX.eu az Előfizetési Díj időarányos összegének visszafizetésére nem köteles.

                   10. KAPCSOLATTARTÁS, ÉRTESÍTÉSEK

10.1. A Fiók Tulajdonos által a JackpotX.eu felé megtett nyilatkozatok az Ügyfél nevében és képviseletében érvényesen megtett nyilatkozatoknak minősülnek.

10.2. A Felek az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatban a másik fél felé tett nyilatkozataikat kizárólag írásban és magyar nyelven (tértivevényes levél, e-mail vagy futárral kézbesített levél útján) tehetik meg érvényesen és hatályosan.

10.3. Az Értesítéseket a Felek az alábbi elérhetőségekre jogosultak megküldeni a másik Fél részére:

  • A JackpotX.eu részére:

  • Név: JackpotX.eu Zrt.

  • Levelezési cím: 3600 Ózd, Vasvár 69, emelet 5/3.

  • E-mail cím: jackpotx.eu@gmail.com

  • Az Ügyfél részére:

  • Név: az Ügyfél neve, cégneve, ahogy az a Regisztráció során megadásra került

  • Levelezési cím: az Ügyfél székhelye

  • E-mail cím: a Fiók Tulajdonos által a Regisztráció során megadott személyes e-mail címe

10.4. Az Értesítés az alábbiak szerint minősül közöltnek:

a) az átvételi elismervény ellenében történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén annak időpontjában;

b) a postai úton, könyvelt küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén a megtagadás időpontjában, ha a kézbesítés bármely egyéb okból hiúsult meg (pl. az Értesítés „elköltözött”, „nem kereste” megjelöléssel érkezik vissza), úgy a kézbesítés megkísérlésének időpontját követő 5. (ötödik) munkanapon;

c) az e-mailen történő továbbítás esetén az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában.

                   11. TITOKTARTÁS

11.1. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók a Regisztrációval, illetve az Előfizetői Szerződés létrejöttével és annak részeként a jelen ÁSZF elfogadásával vállalják, hogy titokban tartanak, és nem használnak fel semmilyen, a Szolgáltatások igénybevétele során, azokkal összefüggésben megszerzett üzleti titkot. Üzleti titoknak minősül a JackpotX.eu-hoz, illetve a JackpotX.eu rendszerhez kapcsolódó minden nem közismert vagy nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az okból készült összeállítás (ideértve különösen, de nem kizárólag: az Előfizetői Szerződés és az ÁSZF tartalma, a Weboldal, illetve a Szolgáltatásokra vonatkozó információk, a JackpotX.eu pénzügyi, gazdasági, üzleti, jogi üzletmenetére, gazdálkodására, fejlesztésére, terveire, ügyfeleire és szerződéses partnereire vonatkozó információ), amelynek jogosulatlan személyek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a JackpotX.eu jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

11.2. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tudomásukra jutott üzleti titkot kizárólag a JackpotX.eu által előzetesen és írásban jóváhagyott módon, továbbá kizárólag az Előfizetői Szerződés teljesítéséhez használják fel a szükséges és elégséges mértékben, kivéve, ha az üzleti titkot jogszabályi vagy hatósági előírás alapján kell hozzáférhetővé tenni harmadik személy számára. Utóbbi esetben kötelesek a JackpotX.eu-t haladéktalanul értesíteni az üzleti titok kötelező hozzáférhetővé tételének tényéről és részleteiről.

11.3. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli őket. A titoktartási kötelezettségnek a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

                   12. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS- ÉS KIZÁRÁS

12.1. A JackpotX.eu jogszabályi előírásban támasztott követelményeknek megfelelően biztosítja a JackpotX.eu Szolgáltatások keretében – megfelelő adattartalommal és teljeskörűen – kitöltött, kiállított bizonylatok jogszabályban meghatározott kötelező adattartalmának elektronikus továbbítását az adóhatósághoz, ugyanakkor a JackpotX.eu nem vállal felelősséget az Ügyfélnél bekövetkező olyan közvetlen vagy közvetett károkért (ide értve az adóhatóság által kiszabott mulasztási bíróságot is), amelyek a számla adatairól teljesítendő adatszolgáltatás nem teljesítése, illetve késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése okoz, ezekért az Ügyfél felel. Az Ügyfél köteles valamennyi számlája tekintetében az adóhatóság részére történő továbbítás megtörténtét ellenőrizni, amelyre a JackpotX.eu önkéntesen, kötelezettségvállalás nélkül különböző fórumokon felhívja figyelmét.

12.2. Abban az esetben, ha az Ügyfél által a jogszabályi előírásokban támasztott követelményeknek megfelelő adattartalommal és teljeskörűen kitöltött, kiállított számlák adóhatóság részére történő továbbítása, adatszolgáltatása esetlegesen a JackpotX.eu rendszer hibájából, a Szolgáltatás kimaradásából meghiúsul, megakad, úgy az Ügyfél ezen esetben is köteles tájékoztatni a JackpotX.eu-t, ha az adóhatóság az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt vizsgálatot indított az Ügyfél ellen. Az adóhatósági vizsgálat során során az Ügyfél köteles a JackpotX.eu ajánlásai, tájékoztatásai szerint eljárni és lehetőséget biztosítani a JackpotX.eunak a vizsgálati, jogorvoslati eljárásban való közreműködésre. Ezen tájékoztatási kötelezettségből elmulasztásából eredő bármely fajta kárért, jogerősen megállapított bírságért a JackpotX.eu nem vállal felelősséget.

12.3. Amennyiben az Ügyfél által a jogszabályi előírásokban támasztott követelményeknek megfelelő adattartalommal és teljeskörűen kitöltött, kiállított számlák adóhatóság részére történő továbbítása, adatszolgáltatása esetlegesen a JackpotX.eu rendszer hibájából, a Szolgáltatás kimaradásából meghiúsul, megakad, és amennyiben ezen okból kifolyólag az Ügyféllel szemben adóhatósági vizsgálat indul, majd ezen vizsgálat jogerősen megállapított bírsággal zárul, úgy a JackpotX.eu azon bírságok tekintetében vállalja a felelősséget, ahol a 12.2. pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség megvalósult, és ezáltal a JackpotX.eunak lehetősége volt bekapcsolódni az eljárásba, azonban a JackpotX.eu eljárása ellenére is a vizsgálat jogerős bírsággal zárult. Következményi károk után a JackpotX.eu nem vállal felelősséget.

12.4. A JackpotX.eu nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Regisztráció során a Felhasználókra, illetve az Ügyfélre megadott adatok teljességéért, valódiságáért, helyességéért és szabályszerűségéért. A JackpotX.eu kizárja a felelősségét a Felhasználók által megadott adatok hiányosságából, valótlanságából, helytelenségéből vagy szabályszerűtlenségéből eredő, azzal kapcsolatos valamennyi kárért; az ezekből eredő károkért az adatot megadó Felhasználó a felelős.

12.5. A JackpotX.eu az Ügyféllel szemben teljes mértékben kizárja a felelősségét az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók felróható magatartásával az Ügyfélnek okozott károkért.

12.6. A JackpotX.eu az általa nyújtott Szolgáltatásokért kizárólag az adott Szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés, a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint felel.

12.7. A JackpotX.eu teljes mértékben kizárja a felelősségét a Weboldal, illetve a Szolgáltatások szerződésbe ütköző vagy egyébként jogszerűtlen, illetve nem rendeltetésszerű használatáért, igénybevételéért; az ebből eredő károk megtérítésére a JackpotX.eu nem kötelezhető.

12.8. A JackpotX.eu nem vállal felelősséget a Weboldalon található külső hivatkozásokért és azok tartalmáért, valamint a Szolgáltatásokból származó adatok, információk további felhasználásáért. A JackpotX.eu kizárja a felelősségét a Weboldalon elérhető, Harmadik Fél Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokból, vagy azok hiányából eredő, azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi kárért.

12.9. A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal, és a Weboldalon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A JackpotX.eu nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a JackpotX.eu-tól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) okoznak. A JackpotX.eu a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz, előfordulhat, azonban, hogy a Szolgáltatások használatából adódóan jogosulatlan személyek (pl. hackerek) hozzáférnek és visszaélnek az Ügyfél, illetve a Felhasználó JackpotX.eu által kezelt adataival. Az ebből eredő károkért a JackpotX.eu felelősséget nem vállal.

12.10. Az Ügyfél és a Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával a fenti felelősségkorlátozó, illetve – kizáró rendelkezéseket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

12.11. Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik a JackpotX.eu-val szemben az adott Ügyfél Felhasználóiként regisztrált valamennyi Felhasználónak a Weboldalon tanúsított magatartásáért, valamint az Előfizetői Szerződéssel létrejött jogviszonyban tanúsított magatartásáért.

                   13. ADATVÉDELEM

13.1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelem rendelkezik, amelyet a Felhasználó a Regisztráció során köteles elfogadni, és amely a Weboldalon folyamatosan elérhető, megismerhető és letölthető.

                   14. PANASZKEZELÉS

14.1. A JackpotX.eu Ügyfeleinél és Felhasználóinál az igénybe vett Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszok kezelését a JackpotX.eu látja el. Az Ügyfél nevében panaszt a JackpotX.eu szolgáltatásaival kapcsolatban az adott Ügyfélhez regisztrált Felhasználó vagy az Ügyfél képviseletére egyébként jogosult szervezeti képviselő vagy eseti meghatalmazott jogosult megtenni. A Felhasználó a saját nevében is jogosult panasz megtételére. A jelen fejezetben az Ügyfélre történő rendelkezések a Felhasználókra is megfelelően érvényesek, függetlenül attól, hogy a Felhasználó külön nevesítésre kerül-e.

14.2. A JackpotX.eu fogadja, nyilvántartásba veszi és kivizsgálja az Ügyfelek mindazon szóban (telefonon) vagy írásban (postai úton vagy e-mail-ben) előterjesztett panaszát, amelyben elégedetlenségét fejezi ki a JackpotX.eu Szolgáltatásával, illetve szervezeti egységének vagy munkatársának eljárásával kapcsolatban, továbbá kifogásolja a JackpotX.eu szerződéskötést megelőző, az Előfizetői Szerződés megkötésével, annak teljesítésével, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően az Előfizetői Szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő tevékenységét vagy mulasztását.

14.3. Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél meglévő szerződésével kapcsolatban kérelmet fogalmaz meg, a JackpotX.eu Szolgáltatásairól információt kér, ezek fejlesztésére javaslatot tesz, vagy ezeket érintően véleményt fogalmaz meg.

14.4. Az Ügyfelek a panaszokat az alábbi módon nyújthatják be a JackpotX.eu részére:

a) elektronikusan: a jackpotx.eu@gmail.com e-mail címen;

b) telefonon: a 0630/3239187-es telefonszámon, az ügyfélszolgálati nyitvatartási időn belül.

14.5. A panasz jellegétől és tartalmától függ, hogy a kivizsgáláshoz az alábbiakban felsoroltak közül mely adatok bekérése szükséges az Ügyféltől, illetve a Felhasználótól:

a) cég neve;

b) cég adószáma;

c) cégjegyzékszám;

d) a panaszt bejelentő Felhasználó neve;

e) a panaszt bejelentő Felhasználó telefonszáma;

f) a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve (ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el);

g) az Ügyfél, illetve a Felhasználó neve;

h) az Ügyfél, illetve a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe;

i) a panasszal érintett Szolgáltatások;

j) a panasz leírása, oka;

k) a panaszos igénye;

l) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat;

m) telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

14.6. A JackpotX.eu a panaszt benyújtó Ügyfél, illetve Felhasználó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, továbbá az Adatkezelési Tájékoztatójában rögzítetteknek megfelelően kezeli.

14.7. A JackpotX.eu munkatársai soha, semmilyen módon nem kérik az Ügyfelektől és Felhasználóktól a belépéshez szükséges titkos azonosító kódjaikat.

14.8. A panasz fogadása, kivizsgálása:

A JackpotX.eu a hozzá érkező panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli, valamint törekszik azokat hatékonyan és gyorsan kezelni. A JackpotX.eu a panaszkezelési eljárás során az Ügyfelek szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan a jóhiszeműség és tisztesség, valamint az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményének jogszabályban rögzített általános kereteit szem előtt tartva jár el. Továbbá az olyan fogyasztói magatartást veszi alapul, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

A telefonon bejelentett panaszt, amennyiben lehetséges, a JackpotX.eu azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz telefonon történő kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a JackpotX.eu a panaszról, valamint az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet készít.

Amennyiben a panasz elektronikus levél formájában érkezik, a JackpotX.eu az Ügyfelet egy elektronikus válaszüzenetben értesíti, hogy panaszát nyilvántartásba vette.

Azonosításra alkalmas adatok hiányában az Ügyfél részére kizárólag általános tájékoztatás adható. Az azonosítás hiányában az Ügyfél számláival és szerződéseivel, azok meglétével kapcsolatban, illetve konkrét megbízásokra és tranzakciókra vonatkozóan a JackpotX.eu adatot nem szolgáltat ki.

14.9. A JackpotX.eu jogosult ellenőrizni a panasz bejelentő felhasználói jogosultságát.

14.10. A panasz kezeléshez szükséges további adatok bekérése az Ügyféltől:

Amennyiben a panasz nem tartalmaz elegendő információt annak érdemi kivizsgálásához, a JackpotX.eu telefonon, illetve írásban megkeresheti a bejelentőt a hiányzó adatok pótlása érdekében. Telefonos megkeresés esetén az adatvédelmi szempontokra tekintettel a JackpotX.eu munkatársa a hívás elején elvégzi az ügyfél azonosítását, amely során a nyilvántartó rendszerekben szereplő személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel. Az Ügyfelek adatainak védelme érdekében kizárólag a sikeres Ügyfél azonosítást követően tesz fel az ügyintéző az Ügyfelek részére a benyújtott reklamációval kapcsolatos adatokra vonatkozóan kérdéseket.

14.11. A panasz nyilvántartása:

A JackpotX.eu a panaszokról elektronikus nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) cég neve;

b) cég adószáma;

c) cégjegyzékszám;

d) a panaszt bejelentő Felhasználó neve

e) a panaszt bejelentő Felhasználó telefonszáma;

f) a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve (ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el)

g) az Ügyfél, illetve a Felhasználó neve;

h) az Ügyfél, illetve a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe;

i) a panasszal érintett Szolgáltatások;

j) a panasz leírása, oka;

k) a panaszos igénye;

l) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat;

m) telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

14.12. A panasz kezelése:

Az egységes, hatékony és magas színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében a panaszok kezelése a JackpotX.eu-nál történik, ahol az adott szakterületre specializálódott szakértők válaszolják meg az Ügyfelek megkereséseit.

A JackpotX.eu a panasz kivizsgálásának eredményéről szóló tájékoztatást pontos, közérthető és egyértelmű indoklással látja el, mely tartalmazza a vonatkozó szerződési feltétel pontos szövegét is.

A JackpotX.eu a panasz kezelését a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi.

A JackpotX.eu a panaszokat a rendelkezésére bocsátott és általa ismert körülményeket figyelembe véve tekinti át. Ugyanazon Ügyfél ismételt – a korábbi panasszal megegyező, ugyanazon kifogást és egyező indokokat tartalmazó – panaszára a jogszabályi követelmények figyelembe vétele mellett, a törvényi határidőn belül, indoklással ellátott álláspontját úgy küldi meg, hogy a korábbi panaszra adott válaszát csatolja.

A JackpotX.eu indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 naptári napon belül megküldi az Ügyfélnek.

A JackpotX.eu a panasz elutasítása esetén tájékoztatja az Ügyfelet jogorvoslati lehetőségeiről. Válaszadás során a JackpotX.eu elsősorban a regisztrált elérhetőségeket használja fel a kapcsolatfelvétel érdekében. A panaszt és az arra adott választ a JackpotX.eu 5 (öt) évig őrzi meg.

14.13. Jogorvoslati lehetőségek:

A JackpotX.eu a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten elkerülje a fogyasztói jogvita kialakulását. Amennyiben az Ügyfél a panaszára kapott válasszal nem ért egyet, esetleg új információval vagy dokumentációval rendelkezik, kérheti a JackpotX.eu-tól a panasz felülvizsgálatát. Ebben az esetben ügye egy magasabb döntéshozói szintre kerül, ahol a JackpotX.eu ismét megvizsgálja panaszát.

Abban az esetben, ha az Ügyfél a kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy felmerülő panaszát a JackpotX.eu nem megfelelően kezelte, azt elutasította, lehetősége van bíróság eljárását kezdeményezni vagy az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. A panaszos az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság (jelenleg a területileg illetékes járási hivatal) elérhetőségéről a http://jarasinfo.gov.hu weboldalon tájékozódhat.

Az Ügyfél, illetve a Felhasználók elfogadják a JackpotX.eu számítógépes rendszerében rögzített adatok valódiságát, esetleges jogvita esetén bizonyítékként ismerik el.

                   15. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

15.1. A JackpotX.eu fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítását a magyar, illetve az Európai Unió által megalkotott jogszabályok változásai is szükségessé tehetik.

15.2. A JackpotX.eu az ÁSZF módosításáról köteles a Felhasználókat értesíteni.

15.3. Az ÁSZF mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A módosítás közzétételét követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás ismételt igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

15.4. A JackpotX.eu hatályos ÁSZF-je, valamint az ÁSZF korábbi verzió állandó jelleggel elérhetőek, valamint letölthetők a Weboldalról.

                   16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16.1. A jelen ÁSZF-re és az Előfizetői Szerződésre a magyar hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

16.2. A JackpotX.eu fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-fel érintett jogviszonyából eredő követeléseinek behajtása érdekében harmadik fél szolgáltatóhoz forduljon és azt a követelés behajtásával megbízza. A követelés megtérülése érdekében tett intézkedések költségei az Ügyfelet terhelik.

16.3. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

16.4. A JackpotX.eu mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből, illetve a közte és az Ügyfél között létrejött Előfizetői Szerződésből eredő bármilyen nézeteltérést, jogvitát a felek bíróságon kívül rendezzék. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a jogvitában a hatályos perrendtartási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok kizárólagosan jogosultak eljárni.

16.5. Jelen ÁSZF hatályos 2020. december 28. napjától.